Despre sistemul informatic

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

Contractul de prestări servicii nr. 238/14.05.2018 privind realizarea sistemului informatic, necesar implementării proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizează reconstrucția ecologică a habitatelor 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, și 3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane”, cod proiect SMIS:107498, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Beneficiar: ASOCIAȚIA “CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMÂNIA-JAPONIA”

PRESTATOR: Asocierea formată din PRO BIODIVERSITAS SRL (Lider) și ESSENSYS SOFTWARE (Asociat)

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat, ce vizează reconstrucția ecologică a 50 ha ale habitatului 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, 33,1 ha ale habitatului 9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa, 32 ha ale habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior și 25 ha ale habitatului 3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane, precum și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la proiectul propus.

Scopul contractului este: Realizarea unui Sistem Informatic pentru a sprijini și a demonstra acțiunile de conservare a speciilor și habitatelor din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, pentru a asigura centralizarea datelor, efectuarea de analize și simulări precum și susținerea prin seturile de date gestionate a conținutului viitoarelor informații.
Realizarea unui sistem informatic va contribui la întărirea capacității administrative a administrației situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, in vederea monitorizării stării de conservare a habitatelor și speciilor de floră și faună sălbatică de interes comunitar/național.