Habitate forestiere

Tipuri de habitate forestiere existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

PĂDURI DE FAG DE TIP LAZULO-FAGETUM
PĂDURI DE FAG DE TIP ASPERULO-FAGETUM
PĂDURI MEDIO-EUROPENE DE FAG DIN CEPHALANTHERO-FAGION
PĂDURI DE STEJAR CU CARPEN DE TIP GALIO-CARPINETUM
PĂDURI DIN TILIO-ACERION PE VERSANȚI ABRUPȚI, GROHOTIȘURI ȘI RAVENE
PĂDURI ALUVIALE CU ALNUS GLUTINOSA ȘI FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)
PĂDURI ILIRICE DE STEJAR CU CARPEN (ERYTHRONIO-CARPINIORI)
PĂDURI BALCANO-PANONICE DE CER ȘI GORUN
PĂDURI DACICE DE FAG (SYMPHYTO-FAGION)
PĂDURI DACICE DE STEJAR ȘI CARPEN
VEGETAȚIE FORESTIERĂ CU CASTANEA SATIVA
PĂDURI ACIDOFILE DE PICEA ABIES DIN REGIUNEA MONTANĂ (VACCINIO-PICEETEA)