Alte Habitate

Alte tipuri de habitate existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

VEGETAȚIE HERBACEE DE PE MALURILE RÎURILOR ALPINE
VEGETAȚIE LEMNOASĂ CU MYRICARIA GERMANICA DE-A LUNGUL RĂURILOR MONTANE
VEGETAȚIE LEMNOASĂ CU SALIX ELEAGNOS DE-A LUNGUL RÂURILOR MONTANE
TUFĂRIȘURI ALPINE ȘI BOREALE
TUFĂRIȘURI CU PINUS MUGO ȘI RHODODENDRON HIRSUTUM (MUGO-RHODODENDRETUM HIRSUTI/MYRTIFOLIUM)
PAJIȘTI CALCIFILE ALPINE ȘI SUBALPINE
PAJIȘTI USCATE SEMINATURALE ȘI FACIESURI CU TUFĂRIȘURI PE SUBSTRAT CALCAROS (FESTUCO-BROMETALIA)
COMUNITĂȚI DE LIZIERĂ CU IERBURI ÎNALTE HIDROFILE DE LA NIVELUL CÂMPIILOR PÂNĂ LA CEL MONTAN ȘI ALPIN
FÂNEȚE MONTANE
IZVOARE PETRIFIANTE CU FORMARE DE TRAVRETIN (CRATONEURION)
GROHOTIȘURI CALCAROASE ȘI DE ȘISTURI CALCAROASE DIN ETAJUL MONTAN PÂNĂ ÎN CEL ALPIN (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII)
Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase