Descriere Habitate și Specii

Specii de plante existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

PULSATILLA GRANDIS (DEGEȚEL MARE)
ASPLENIUM ADULTERINUM (FERIGUȚĂ, RUGINIȚĂ)
CAMPANULA SERRATA (CLOPOȚEL)
IRIS APHYLLA SSP. HUNGARICA (IRIS, STÂNJENEL DE STEPĂ)
TOZZIA CARPATHICA (IARBA GÂTULUI)

 

Specii de mamifere existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

Rhinolophus hipposideros (Liliac mic cu potcoavă)
RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM (LILIAC MARE CU POTCOAVĂ)
RHINOLOPHUS EURYALE (LILIAC MEDITERANEAN CU POTCOAVĂ)
RHINOLOPHUS BLASII (LILIAC CU POTCOAVĂ A LUI BLASIUS)
MYOTIS BLYTHII (LILIAC COMUN MIC)
MINIOPTERUS SCHREIBERSII (LILIAC CU ARIPI LUNGI)
MYOTIS CAPACCINII (LILIAC CU PICIOARE LUNGI)
MYOTIS EMARGINATUS (LILIAC CĂRĂMIZIU)
MYOTIS MYOTIS (LILIAC COMUN)
CANIS LUPUS (LUP)
URSUS ARCTOS (URS BRUN)
LUTRA LUTRA (VIDRĂ, LUTRĂ)
LYNX LYNX (RÂS)

 

Specii de amfibieni și reptile existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

BOMBINA BOMBINA (BUHAI DE BALTĂ CU BURTA ROȘIE)
BOMBINA VARIEGATA (BUHAI DE BALTĂ CU BURTA GALBENĂ)
EMYS ORBICULARIS (ȚESTOASĂ DE APĂ)

 

Specii de pești existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

GOBIO URANOSCOPUS (PETROC)
BARBUS MERIDIONALIS (MOIOAGĂ)
COTTUS GOBIO (ZGLĂVOC)

 

Specii de nevertebrate existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

OPHIOGOMPHUS CECILIA
LYCAENA DISPAR
CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA (FLUTURE VĂRGAT)
LUCANUS CERVUS (RĂDAȘCĂ, RĂGĂCEA)
OSMODERMA EREMITA (PUSTNIC, GÂNDAC SIHASTRU)
ROSALIA ALPINA (CROITOR ALPIN)
CERAMBYX CERDO (CROITOR MARE AL STEJARULUI)
COLIAS MYRMIDONE (ALBILIȚA PORTOCALIE)
LEPIDEA MORSEI

 

Tipuri de habitate forestiere existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

PĂDURI DE FAG DE TIP LAZULO-FAGETUM
PĂDURI DE FAG DE TIP ASPERULO-FAGETUM
PĂDURI MEDIO-EUROPENE DE FAG DIN CEPHALANTHERO-FAGION
PĂDURI DE STEJAR CU CARPEN DE TIP GALIO-CARPINETUM
PĂDURI DIN TILIO-ACERION PE VERSANȚI ABRUPȚI, GROHOTIȘURI ȘI RAVENE
PĂDURI ALUVIALE CU ALNUS GLUTINOSA ȘI FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)
PĂDURI ILIRICE DE STEJAR CU CARPEN (ERYTHRONIO-CARPINIORI)
PĂDURI BALCANO-PANONICE DE CER ȘI GORUN
PĂDURI DACICE DE FAG (SYMPHYTO-FAGION)
PĂDURI DACICE DE STEJAR ȘI CARPEN
VEGETAȚIE FORESTIERĂ CU CASTANEA SATIVA
PĂDURI ACIDOFILE DE PICEA ABIES DIN REGIUNEA MONTANĂ (VACCINIO-PICEETEA)

 

Alte tipuri de habitate existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

VEGETAȚIE HERBACEE DE PE MALURILE RÎURILOR ALPINE
VEGETAȚIE LEMNOASĂ CU MYRICARIA GERMANICA DE-A LUNGUL RĂURILOR MONTANE
VEGETAȚIE LEMNOASĂ CU SALIX ELEAGNOS DE-A LUNGUL RÂURILOR MONTANE
TUFĂRIȘURI ALPINE ȘI BOREALE
TUFĂRIȘURI CU PINUS MUGO ȘI RHODODENDRON HIRSUTUM (MUGO-RHODODENDRETUM HIRSUTI/MYRTIFOLIUM)
PAJIȘTI CALCIFILE ALPINE ȘI SUBALPINE
PAJIȘTI USCATE SEMINATURALE ȘI FACIESURI CU TUFĂRIȘURI PE SUBSTRAT CALCAROS (FESTUCO-BROMETALIA)
COMUNITĂȚI DE LIZIERĂ CU IERBURI ÎNALTE HIDROFILE DE LA NIVELUL CÂMPIILOR PÂNĂ LA CEL MONTAN ȘI ALPIN
FÂNEȚE MONTANE
IZVOARE PETRIFIANTE CU FORMARE DE TRAVRETIN (CRATONEURION)
GROHOTIȘURI CALCAROASE ȘI DE ȘISTURI CALCAROASE DIN ETAJUL MONTAN PÂNĂ ÎN CEL ALPIN (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII)
Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase